Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločne a bezpečnePre napĺňanie vízie a poslania Slovenských elektrární vyhlasujeme a zaväzujeme sa dodržiavať zásady a princípy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi a prevencie závažných priemyselných havárií.

Bezpečnosť, v prvom rade jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana ako jej neoddeliteľná súčasť, sú súčasťou riadenia spoločnosti a sú prioritné a trvalo nadradené nad výrobné požiadavky a obchodný zisk.

Za bezpečnosť zodpovedá v rozsahu svojich kompetencií, zodpovedností a právomocí každý zamestnanec spoločnosti.

Pri všetkých činnostiach sú uplatňované princípy kultúry bezpečnosti a otvorenej komunikácie, v rámci ktorej sa pracovníci môžu slobodne vyjadrovať k otázkam bezpečnosti bez obáv z postihu.

V príprave technických opatrení a v činnostiach súvisiacich s prevádzkou jadrových zariadení sú uplatňované princípy stratégie ochrany do hĺbky, zamerané najmä na prevenciu, ale aj na zmierňovanie následkov potenciálnych rizík.

Riadenie bezpečnosti je neoddeliteľnou súčasťou Integrovaného systému manažérstva spoločnosti, v ktorom sú zodpovednosti a právomoci líniových manažérov jasne a jednoznačne stanovené.

Na riadenie osobných dávok, aktivity výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi je aplikovaný princíp ALARA (As Low As Reasonably Achievable), s cieľom neustále znižovať radiačnú záťaž v jadrových zariadeniach a v ich okolí.

Spoločnosť má zavedený efektívny systém havarijnej pripravenosti vrátane výcviku pracovníkov, ktorý sa trvale udržiava a pravidelne precvičuje.

Výber, dozorovanie a hodnotenie dodávateľov je vykonávané z hľadiska ich prístupu k bezpečnosti a plnenia kvalifi kačných a kvalitatívnych požiadaviek.

Uplatňuje sa otvorený dialóg s verejnosťou, s dozornými orgánmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Pre všetkých zamestnancov spoločnosti sú vytvárané vhodné podmienky na ochranu ich zdravia pri výkone pracovných činností.

Spoločnosť podporuje otvorenú komunikáciu a spoluprácu so zamestnancami, zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť, pracovnou zdravotnou službou a odborovým orgánom a motivuje zamestnancov zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia.

Riziká práce, ako aj potenciálne príčiny vzniku závažných priemyselných havárií, sú identifi kované a vyhodnocované. K hodnoteným rizikám sú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečujú minimálnu mieru rizika z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a majetku.

Sú stanovené a komunikované opatrenia a merateľné ciele na neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti, zamerané na minimalizáciu dopadov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov a výskytu pracovných úrazov a priblíženie sa k strategickému cieľu nulovej úrazovosti.

Na dosahovanie bezpečnostných cieľov a plnenie bezpečnostných požiadaviek, zásad a princípov, zvyšovanie vzdelania, kvalifi kácie a informovanosti zamestnancov, sú vynakladané adekvátne materiálne a fi nančné prostriedky.

S cieľom neustáleho zlepšovania sú trvalo využívané najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Rozvoj výrobno-technickej základne je orientovaný na také technológie výroby elektriny a tepla, ktoré znižujú negatívny vplyv na bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Uskutočňovaním a vyhodnocovaním politiky bezpečnosti zaručíme, že spoločnosť plní všetky legislatívne a iné požiadavky v predmetných oblastiach.