Bezpečnostné bariéry

Jadrová bezpečnosť jadrovej elektrárne je podmienená bezchybnou a spoľahlivou funkciou všetkých jej zariadení a systémov, ktoré zabraňujú vzniku havárie alebo odstraňujú dôsledky porúch, zadržiavajú rádioaktívne látky v určených priestoroch a zamedzujú ich rozptýleniu do okolia v prípade ich uvoľnenia. Súčasná úroveň bezpečnosti jadrových reaktorov zaručuje, že všetky systémy sú schopné samostatne zvládnuť poruchy bez ohrozenia obyvateľstva a životného prostredia.

Základný princíp bezpečnosti jadrových elektrární je založený na princípe ochrany do hĺbky. Ochrana do hĺbky je založená na 4 fyzických bariérach a 5 úrovniach ochrany. Princíp ochrany do hĺbky je určený na kompenzáciu možných ľudských chýb a porúch zariadení. Sústredí sa na niekoľko bariér ochrany vrátane takých, ktoré bránia úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia. Princíp tiež zahŕňa ochranu bariér samotných a ďalšie opatrenia pre ochranu obyvateľstva a životného prostredia pred poškodením v prípade, že tieto bariéry nie sú úplne účinné.

Bezpečnostné bariéry

Spoľahlivosť každej bariéry je veľmi vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia všetkých štyroch bariér a únik rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

  1. Prvá bariéra je tvorená kryštálovou mriežkou paliva vo forme keramických tabliet.
  2. Druhou bariérou je pokrytie paliva – hermeticky uzavretá rúrka zo zliatiny zirkónu.
  3. Tretiu bariéru vytvára hermeticky uzatvorený tlakový systém primárneho okruhu, do ktorého patrí i tlaková nádoba reaktora, zabraňujúci úniku chladiaceho média s rádioaktívnymi látkami do okolia pri všetkých predpokladaných teplotách a tlakoch.
  4. Štvrtou bariérou je kontajnment – až 1,5 m hrubá železobetónová obálka, zadržiavajúca rádioaktívne látky, ktoré by mohli uniknúť cez prvé tri narušené bariéry.
  1. úroveň: konzervatívny projekt, zaistenie kvality, kontrolné činnosti, kultúra bezpečnosti;
  2. úroveň: riadenie prevádzky vrátane odozvy na abnormálne (poruchové) prevádzkové stavy, ktoré zaisťujú integritu prvých dvoch fyzických bariér;
  3. úroveň: bezpečnostné a ochranné systémy pre plnenie troch základných bezpečnostných funkcií;
  4. úroveň: opatrenia na udržanie celistvosti kontajnmentu;
  5. úroveň: opatrenia vnútorných a vonkajších havarijných plánov pre zníženie účinkov únikov RA látok do životného prostredia.