Cena Aurela Stodolu

V roku 2021 sme už štrnásty raz udelili Cenu Aurela Stodolu pre študentov za výnimočné záverečné práce v oblasti energetiky.

Cena Aurela Stodolu: Za skvelú študentskú prácu získaj až 1500 eur.

Cenu Aurela Stodolu v roku 2021 získali Tomáš Brodziansky, János Kurcz a Peter Beliš.

Vďaka Slovenským elektrárňam môžu vysokoškoláci zo škôl s technickým zameraním za svoju kvalitnú záverečnú prácu získať nielen finančnú odmenu, ale aj priestor na svoju prezentáciu a príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora či získať nové vedomosti a kontakty pre ďalšie štúdium a kariéru.

Ceny Aurela Stodolu udeľujeme za:

 • zaujímavú bakalársku prácu v sume 500 eur
 • výbornú diplomovú prácu v sume 1 000 eur
 • vynikajúcu dizertačnú prácu v sume 1 500 eur
 • Najlepšia bakalárska práca: Peter Beliš, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Elektrotechnika, za prácu „Návrh vonkajších elektrických vedení podľa normy STN EN 50341-2-23:2017.“
 • Najlepšia diplomová práca: János Kurcz, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Elektroenergetika, za prácu „Obnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sieti.“
 • Najlepšia dizertačná práca: Tomáš Brodziansky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Jadrová energetika, za prácu „Predlžovanie životnosti jadrovej elektrárne.“
 • Diplomová práca – 1. miesto: Ing. Šárpataky Miloš, Technická univerzita v Košiciach, odbor elektroenergetika, za prácu „Zvýšenie účinnosti tienenia elektromagnetického poľa stavebných materiálov.“
 • Diplomová práca – 2. miesto: Ing. Dobroňová Miroslava, Slovenská Technická univerzita, odbor jadrové inžinierstvo, za prácu „Riešenie rovníc bodovej kinetiky jadrového reaktora pomocou rozvoja do Taylorovho radu.“
 • Diplomová práca – 3. miesto: Mgr. Fajkus Adam, Univerzita Komenského, odbor ekonomicko-finačná matematika a modelovanie, za prácu „Optimalizácia prevádzky vodnej prečerpávacej elektrárne.“
 • Najlepšia dizertačná práca – Ing. Osuský Filip, PhD., Slovenská technická univerzita, odbor elektrotechnika, za prácu „Štúdium neutroniky aktívnej zóny rýchleho reaktora so zameraním na prechodové deje.“
 • Bronislava Púčeková, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, bakalárska práca Perspektívne spôsoby akumulácie OZE.
 • Vladimír Kohan, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, diplomová práca Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.
 • Jozef Zuščak, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, dizertačná práca Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.
 • Jozef Bendík z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za dizertačnú prácu Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení;
 • Dávid Bednár z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení;
 • Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za diplomovú prácu Vplyv na cezhraničné prenosy medzi SK-HU po vybudovaní nových vedení 400 kV;
 • Barbora Botková z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za bakalársku prácu Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární.

 • Miroslav Mikita z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za dizertačnú prácu Výskum spolupráce obnoviteľných zdrojov energie v distribučnej sústave;
 • Ján Kišeľa z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora;
 • Peter Capcara z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu Akumulácia elektrickej energie.

V roku 2016 sa do súťaže o Cenu Aurela Stodolu zapojilo 40 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Komisia zložená z profesorov zo slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární v r. 2016 udelila ceny takto:

Dizertačné práce

 • Štefan Čerba z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
 • Matúš Kováč z FEI STUBA za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy

Diplomové práce

 • Jakub Januška z FEI STUBA za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
 • Róbert Ješko z FEI STUBA za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

Bakalárske práce

 • Jakub Slávik z FEI STUBA za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
 • Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Cena za najlepšiu ŠVOČ prácu v tomto roku nebola udelená.

Do súťaže o Cenu Aurela Stodolu sa v roku 2015 zapojilo 32 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Záverečné práce študentov posudzovala odborná komisia zložená z profesorov Slovenskej technickej univerzity, Žilinskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a zástupcov Slovenských elektrární.

Dizertačné práce

 • Andrej Slimák z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
 • Branislav Vrban z FEI STUBA za prácu Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch“

Diplomové práce

 • Tomáš Motyka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Návrh malej vodnej elektrárne
 • Jozef Bendík z FEI STUBA  za prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

Bakalárska práca

 • Bystrík Boriščák zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Porovnanie fotovoltaických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom

ŠVOČ práce

 • Maroš Filčák z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za práce Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak (FCC),
 • Martin Jajcay zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Umelá superhydrofóbnosť
 • Milan Jurčo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave za prácu Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie

Komisia v roku 2014 udelila tieto ceny:

 • za vynikajúcu dizertačnú prácu Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave Miroslavovi Dubovskému z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline;
 • za výbornú diplomovú prácu Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES Gabrielovi Krescankovi z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach;
 • za zaujímavú bakalársku prácu Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne Dušanovi Nižnanskému z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

História

Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007 – pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU).

Hlavným cieľom spolupráce je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou.