© Copyright a Podmienky používania

Copyright © 2002 – 2019 Slovenské elektrárne, a. s. Všetky práva vyhradené.

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.

Prehliadaním internetových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania stránok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Slovenské elektrárne, a.s., si vyhradzujú právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na  stránkach upravovať a meniť.

Žiadame Vás, aby ste nepoužívali tieto internetové stránky ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte.

Používanie stránok

Slovenské elektrárne, a.s., umožňujú prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom Slovenských elektrární, a.s.; ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno Slovenských elektrární, a.s., ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie Slovenské elektrárne a logo spoločnosti.

Publikovaním informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu Slovenských elektrární, a.s., nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, ochrannú známku, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránok.  Neoprávnené používanie informácií a z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na týchto stránkach je potrebné konzultovať s útvarom Komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských elektrární, a.s.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na týchto internetových stránkach nie sú právne záväzné, majú len informatívny charakter a sú poskytované len za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o aktivitách spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Snahou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., je poskytovať prostredníctvom svojich internetových stránok vždy správne a aktuálne informácie. Slovenské elektrárne, a.s., však neručia za presnosť, úplnosť, relevanciu a ani spoľahlivosť týchto informácií.

Prepojenie s internetovými stránkami spoločnosti Slovenské elektrárne a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj na iné internetové stránky

Slovenské elektrárne, a.s., umožňujú vytvárať prepojenia na túto internetovú stránku aj z iných stránok. Akákoľvek internetová stránka, ktorá je prepojená s internetovou doménou seas.sk alebo energiaprekrajinu.sk:

  • nesmie uvádzať ani naznačovať, že Slovenské elektrárne, a.s., schvaľujú činnosti alebo produkty vykonávané alebo ponúkané daným subjektom,
  • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.,
  • nesmie používať logo spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., bez predchádzajúceho súhlasu útvaru Komunikácie a vzťahov s verejnosťou, nesmie ponúkať nepravdivý alebo hanlivý obsah, ktorý znižuje dôstojnosť konkrétnej osoby alebo skupiny osôb na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku, alebo má charakter šírenia poplašnej správy alebo výhražný charakter, alebo by svojou povahou neoprávnene zasahoval do práva na ochranu osobnosti alebo by bol inak v rozpore so zákonom.

Ak internetová stránka spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., obsahuje odkaz na internetové stránky tretích osôb, Slovenské elektrárne, a.s., nezodpovedajú za obsah týchto stránok.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V prípade, že prístup k niektorým informáciám na stránkach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), poskytnutím týchto údajov používateľ súhlasí s podmienkami ich využitia a spracúvaním spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s.