Deň kariéry v elektrárňach

Ďalšie podujatie Deň kariéry v elektrárňach sa uskutoční 28. novembra 2019 v infocentre Energoland Mochovce. V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosíme, vyplňte on-line prihlášku do 14. novembra 2019.

Vyše sto študentov technických smerov, matematiky a fyziky sme pozvali na Deň kariéry do vzdelávacieho centra Energoland Mochovce po prvý raz v roku 2018. Na stretnutí s top manažmentom Slovenských elektrární a odborníkmi z jednotlivých útvarov a závodov z celého Slovenska sa dozvedeli sa o možnostiach spolupráce a finančnej podpore, ktorú elektrárne ponúkajú vysokoškolákom už počas štúdia. Rozhodli zme sa, že z tohto obojstranne prínosného stretnutia vytvoríme tradíciu.

Pre študentov aj čerstvých absolventov

Toto podujatie je pre študentov zaujímavé aj preto, lebo elektrárne ponúkajú pracovné miesta vhodné pre čerstvých absolventov – či už sa zaujímate o obchodovanie na energetických burzách, plánovanie, analytiku, inžiniering, alebo o prevádzku a údržbu energetických zariadení elektrárne.

Na podujatí prezentujú svoje práce najúspešnejší študenti, ktorí sa so svojimi bakalárkami, diplomovkami a dizertačkami prihlásili do súťaže o Cenu Aurela Stodolu.

Už čoskoro: Deň kariéry 2019

Ďalšie podujatie sa uskutoční 28. novembra 2019 v infocentre Energoland Mochovce. V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosíme, vyplňte on-line prihlášku do 14. novembra 2019.

Prihláška na Deň kariéry 2019

POZN. UDELENIE SÚHLASU

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu podujatia; po skončení účelu spracovania budú tieto údaje vymazané.

V prípade, ak ste súhlasili s ich ponechaním pre možné budúce oslovenie za účelom ponuky pracovného miesta u prevádzkovateľa, budú tieto údaje vymazané po uplynutí jedného roka od poskytnutia súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.