Dohľad nad jadrovou bezpečnosťou

Poslaním Slovenských elektrární, a.s., je bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých našich zákazníkov.

Pre napĺňanie poslania si firma stanovuje náročné bezpečnostno-prevádzkové ciele a požiadavky a aplikuje programy sústavného zlepšovania. Jadrová bezpečnosť je neustále monitorovaná a hodnotená odstupňovaným prístupom, prostredníctvom pravidelných samohodnotení,  a nezávislých hodnotení realizovaných útvarom nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti (NOS), previerkami WANO (World Association of Nuclear Operators), misiami OSART z MAAE (Medzinárodná Agentúra pre Atómovú Energiu) a verifikačnými misiami Európskej komisie.

Schéma: Dohľad nad jadrovou bezpečnosťou

*NSAC – Externý poradný výbor pre jadrovú bezpečnosť, podriadený priamo predstavenstvu

Útvar nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti – Nuclear Oversight (NOS) hodnotí prevádzkovú bezpečnosť Slovenských elektrární na základe kritérií a cieľov WANO. Poslaním NOS je identifikovať príležitosti na zlepšenia v oblasti bezpečnosti a poskytnúť nezávislé hodnotenie prispievajúcich faktorov udalostí, s cieľom pomáhať pri dosahovaní excelentnosti v oblasti prevádzkovej bezpečnosti.

Súčasťou NOS je Výbor jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární – Nuclear Safety Adivisory Committee (NSAC) zložený z medzinárodných expertov. Za svoju činnosť NSAC zodpovedá priamo predstavenstvu spoločnosti.

Členovia NSAC:

  • Peter Gango (predseda), Fínsko
  • Mark Gorry, Veľká Británia
  • Roger Seban, Francúzsko
  • Manel Campoy, Španielsko

Hlavným poslaním ÚJD SR je výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, čím zaručuje, že jadrová energia sa na území SR bude využívať výlučne na mierové účely, a že slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované z prevádzky v súlade s príslušnou legislatívou.

ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky rozvoja vedy a výskumu ako i medzinárodnú spoluprácu. Dôležitou činnosťou, ktorá úzko súvisí s hlavným poslaním ÚJD je aj dozor nad fyzickou ochranou jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, to znamená položiek, ktoré by sa dali za určitých okolností i zneužiť na iné než mierové účely.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE; angl. International Atomic Energy Agency – IAEA) je agentúrou OSN, ktorá stanovuje medzinárodné bezpečnostné štandardy pre mierové vzužívanie jadrovej energie. MAAE zároveň kontroluje dodržiavanie zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Súčasným generálnym tajomníkom je od roku 2009 Jukija Amano. MAAE pravidelne preveruje bezpečnosť jadrových blokov Slovenských elektrární počas misií OSART.

Svetové združenie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO – World Association of Nuclear Operators) je medzinárodná organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární, ktorej prvoradým cieľom je neustále zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrární na celom svete. Slovenské elektrárne, a.s., sú členom WANO a pravidelne pozývajú medzinárodných expertov v rámci misií WANO na previerky prevádzkovej bezpečnosti blokov jadrových elektrární.