Energetika na Slovensku

Trh s elektrickou energiou na Slovensku spadá do regiónu CENTREL, kam okrem Slovenska patria aj Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Slovenské elektrárne predstavujú asi 8% inštalovaného výkonu v rámci regiónu, a ročne dodajú asi 7% z celkovej produkcie elektrickej energie v rámci CENTREL.

Brutto výroba a spotreba elektriny na Slovensku (v GWh)

Zdroj: SEPS, a.s.

V Slovenskej republike boli výroba a predaj elektrickej energie na úrovni veľkoobchodu liberalizované v roku 2005, takže veľkoobchodná cena elektriny nie je regulovaná. Ceny dovážanej alebo vyvážanej elektriny sú takisto stanovované na báze bilaterálnych kontraktov medzi odberateľom a dodávateľom, pričom od januára 2005 nie sú limitované objemy elektriny, ktoré je možné dodať za hranice vymedzeného trhu, teda za hranice slovenskej prenosovej sústavy.

Na národnej úrovni sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie s podielom 66%. Sú hlavným dodávateľom troch najväčších regionálnych distribučných spoločností (ZSE, SSE a VSE) a takisto dodávajú veľkým komerčným (priemyselným) odberateľom. Slovenské elektrárne sú hlavným dodávateľom podporných služieb v elektroenergetike na Slovensku.

Slovenské elektrárne nepodnikajú v segmente prenosu a ani distribúcie elektriny. Od roku 2009 však na slovenskom trhu pôsobí naša stopercentná dcérska spoločnosť Slovenské elektrárne − energetické služby, s.r.o. (predtým SE Predaj), ktorá sa v začiatkoch zamerala najmä na dodávky elektriny pre veľkých firemných zákazníkov. V roku 2011 rozšírila svoje dodávky aj pre segment malých podnikateľov a domácností a v súčasnosti dodáva svojim zákazníkom aj zemný plyn a poskytuje služby energetickej efektívnosti.

Tri najväčšie distribučné spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) sú väčšinovo (51%) kontrolované štátom, ale menšinové balíky akcií a manažérsku kontrolu vykonávajú zahraniční akcionári, teda spoločnosti ako nemecký E.ON, československý Energetický a průmyslový holding (EPH) či nemecká skupina RWE Group.

V segmente plynárenstva je prirodzeným monopolom Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) a jeho 100-percentné dcérske spoločnosti Eustream (pre dopravu plynu) a SPP - distribúcia, a.s. (pre distribúciu). V roku 2002 Vláda SR predala 49% akcií a manažérsku kontrolu SPP konzorciu Slovak Gas Holding B.V. zloženému zo spoločností E.ON Ruhrgas a GdF SUEZ. Tie tento podiel v roku 2013 predali holdingu EPH. Zvyšných 51% akcií ostalo v rukách štátu.