Havarijná pripravenosť a havarijné plánovanie

Jadrové elektrárne majú vybudovaný systém niekoľkých ochranných bariér na zabránenie úniku rádioaktívnych prvkov do okolia, ktorý sa nepretržite monitoruje. Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia všetkých bariér a úniku rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných havarijných plánov v súlade s legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ.

Pri zvuku sirén sa uistite, či nejde o plánovanú skúšku sirén.Čo je radiačná udalosť?

Udalosť na jadrovej elektrárni, pri ktorej došlo, alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, s možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

Varovanie a informovanie obyvateľstva

O radiačnej udalosti s možnými následkami na životné prostredie sa dozviete prostredníctvom systému VAROVANIA cez sirény, doplnené hovorenou informáciou.

Pri zvuku sirén sa uistite, či nejde o plánovanú skúšku sirén. O skúškach a cvičeniach informujeme vždy aj na tejto internetovej stránke.

Bližšie informácie o nebezpečenstve (únik rádioaktívnych látok, povodne, živelné pohromy, únik nebezpečných chemických látok) poskytnú hlásenia prostredníctvom obecného, mestského rozhlasu alebo RTVS.

Presvedčte sa, že i vaši susedia hlásenie počuli a porozumeli mu.

Ako sa chrániť pred rádioaktívnymi látkami

 1. Ukrytie
  Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory.
 2. Jódová profylaxia
  Zabraňuje ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze. Občania v oblasti ohrozenia si jódovú profylaxiu prevzali na obecných alebo mestských úradoch.
 3. Ochrana povrchu tela a dýchacích ciest
  Dýchacie cesty je potrebné chrániť vždy pri pohybe v otvorenom priestore – napr. evakuácii, či zatváraní hospodárskych budov atď.
 4. Evakuácia
  Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území.

Účinnosť prostriedkov improvizovanej ochrany dýchacích ciest:

 • 3-vrstvový toaletný papier (rolovaný) – 91 %
 • pokrčená bavlnená vreckovka – 88 %
 • uterák – 74 %

Keď dostanete pokyn k ukrytiu

 • Opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch alebo v bytoch. Utesnite a zatvorte všetky okná a dvere.
 • Uhaste oheň v  zariadeniach na spaľovanie pevných palív, uzatvorte komínové klapky a prívod plynu.

Vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny vysielané obecným rozhlasom alebo RTVS. Nepoužívajte zbytočne telefóny pevnej ani mobilnej telefónnej siete s výnimkou privolania rýchlej zdravotnej služby na záchranu života.

O vaše deti v školách bude postarané!

Keď dostanete pokyn k užitiu tabletky jodidu draselného

Jodid draselný (KJ) užite až na pokyn vysielaný rozhlasom alebo televíziou. Tabletky je vhodne zapiť malým množstvom vody. Užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt a vášmu zdraviu neprospeje.

Odporúčané dávkovanie:

 • novorodenci do 1 mesiaca: 1/4 tablety (16 mg KJ)
 • deti od 1 mesiaca do 3 rokov: 1/2 tablety (32 mg KJ)
 • deti od 3 do 12 rokov: 1 tabletu (65 mg KJ)
 • deti nad 12 rokov a dospelí: 2 tablety (130 mg KJ)