Mochovce 3&4 vo výstavbe

Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (MO34) je jedinečná nielen na Slovensku, ale aj v EÚ, kde sa v súčasnosti stavajú len 4 nové jadrové bloky – z toho dva v Mochovciach. Výkon každého bloku bude 471 MWe a jeden reaktor pokryje 13 % spotreby elektriny na Slovensku. V porovnaní s elektrárňami na uhlie a plyn 3. a 4. blok Mochoviec každý rok zabránia vypusteniu najmenej 5,2 milióna ton emisií CO2 do ovzdušia. Teda asi toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizli vyše dva milióny osobných a nákladných áut. Výrazne tým prispejeme k plánu EÚ byť uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050.

Nový blok zároveň nahradí výpadok kapacity nováckej hnedouhoľnej elektrárne, ktorá bude v prevádzke len do roku 2022, ako aj negatívne saldo Slovenska pri importe/exporte elektriny. Slovensko sa tak stane znova sebestačným v zásobovaní krajiny elektrickou energiou.

Stav dokončenia projektu Mochovce 3 a 4 (03/2021)

Výstavba nových blokov predstavuje najväčšiu súkromnú investíciu v histórii Slovenska, na ktorej sa okrem slovenských firiem podieľajú aj renomované zahraničné spoločnosti. Stavba je jedným z najväčších a najvýznamnejších projektov, ktorý priniesol na Slovensko množstvo pracovných príležitostí. Na projekte priamo v Mochovciach bolo v čase vrcholiacich prác takmer 7000 pracovníkov. Mochovce vytvorili spolu až 15 000 pracovných miest – priamych, nepriamych a vyvolaných. Bezpečnosť výstavby je najvyššou prioritou projektu. Na stavbe MO34 bolo odpracovaných vyše 100 mil. človekohodín a v štatistike úrazovosti dosahuje hodnoty o viac ako polovicu lepšie ako je priemer EÚ v stavebníctve. V máji 2020 bolo dosiahnutých 10 mil. odpracovaných človekohodín od posledného registrovaného pracovného úrazu.

Kumulatívny počet hodín odpracovaných na projekte Mochovce 3&4

Projekt výstavby je už vo finále a blíži sa termín úvodného zavezenia jadrového paliva do reaktora. Vo februári 2020 Úrad jadrového dozoru SR zverejnil podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach vo veci žiadosti Slovenských elektrární, a.s. o vydanie:

 • povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku EMO a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok JE EMO slúžiacich k prevádzke 3. bloku elektrárne;
 • povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom;
 • povolenia na predčasné užívanie stavby najneskôr do 15. 2. 2020.

Priebeh výstavby 3. a 4. bloku AE Mochovce

Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2020

3. BLOK

 • Ukončenie opakovaného náhrevu primárneho okruhu.
 • 3-týždňová medzinárodná previerka pripravenosti na uvedenie do prevádzky tímom expertov z Medzinárodnej agentúry atómovej energie Pre-OSART.
 • Odstraňovanie otvorených bodov z minuloročných hydroskúšok a inšpekcií.
 • Výmena elektroohrievákov v kompenzátore objemu.
 • Ukončené spevnenie distribučných kanálov chladiacich veží.
 • Ukončená kabeláž pre prevádzku 3. bloku.
 • Opravy zvarov na potrubí technickej vody.
 • Ukončený upgrade a otestovanie simulátora blokovej dozorne MO34 na výcvik personálu.
 • Potvrdenie skúšok vzduchotechnických systémov na nejadrovej časti.
 • Skúšky elektromagnetickej kompatibility.
 • Overovanie niektorých komponentov potrubí s malým priemerom pomocou spektrálnych analyzátorov, ako aj všetkých certifikátov výrobkov.
 • Návrh rozhodnutia ÚJD SR pre zavážanie paliva na 3. bloku.

Stav dokončenosti k 31. decembru 2019

 • Tretí blok: 99,3 %
 • Štvrtý blok: 87,1 %

Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2019

3. BLOK

 • Horúca hydroskúška – vykonané všetky plánované skúšky.
 • Rozšírená revízia – kontrola a hodnotenie zariadení primárneho okruhu úspešne ukončené.
 • Žiadosť o prečasné užívanie stavebných objektov – vykonanie všetkých miestnych kontrol príslušnými orgánmi.
 • Odovzdávanie systémov do správy budúceho prevádzkovateľa.
 • Uzol skladovania čerstvého jadrového paliva schválený Úradom jadrového dozoru SR.
 • Turbíny pripravené na príjem pary.
 • Príprava kyseliny boritej pre zavážanie paliva.
 • Verejná ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním zainteresovanými stranami.
 • Previerka pripravenosti na zavážanie paliva Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (Misia Pre-OSART).
 • Začal sa opakovaný náhrev 3. bloku.

4. BLOK

 • V roku 2019 natiahnutých viac ako 1000 km káblov.
 • Všetky elektrické panely systému kontroly a riadenia nainštalované a odskúšané.
 • Inštalácia systémov protipožiarnej ochrany potrebných pre oživenie.
 • Ukončená strojná montáž systému technickej vody dôležitej.
 • 250 t železných konštrukcií nainštalovaných na seizmické zodolnenie v konvenčnej časti.

Stav dokončenosti k 31. decembru 2018

 • Tretí blok: 98,23 %
 • Štvrtý blok: 86,6 %

Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2018

3. BLOK

 • Sprevádzkovaný systém fyzickej ochrany jadrovej elektrárne
 • Úspešne ukončená studená hydroskúška
 • Sklad čerstvého paliva pripravený na dodávku paliva
 • Ukončené všetky kontroly slučiek pre studenú a horúcu hydroskúšku
 • Malá revízia (pozostávajúca najmä z demontáže, predslužobnej kontroly a montáže reaktora, kompenzátora objemu a parogenerátorov)
 • Začiatok horúcej hydroskúšky

4. BLOK

 • Dokončenie 110kV/400kV rozvodne a transformátora
 • Na jadrovej časti ukončené potrubia s malým priemerom
 • Naťahaných viac ako 1 000 km káblov

Stav dokončenosti k 31. decembru 2017

 • Tretí blok: 96,1%
 • Štvrtý blok: 84,5 %

Dôležité míľniky dosiahnuté v roku 2017

TRETÍ BLOK

 • Tlaková skúška primárneho okruhu reaktora
 • Preplachy systému rekombinácie vodíka
 • Dokončenie integrovaného preplachu tepelného cyklu
 • Preplach systému bórovej regulácie
 • Prevzatie čerpacej stanice požiarnej vody
 • Prebratie kľúčových pohotovostných chladiacich a sprchovacích systémov
 • Pripojenie sa na 400 kV prenosovú sústavu
 • Začiatok úvodnej fázy studenej hydroskúšky primárneho okruhu

ŠTVRTÝ BLOK

 • Montáž vysokotlakovej vzduchotechniky
 • Kontrolná montáž reaktora
 • Inštalácia potrubí s veľkou svetlosťou (priemerom)
 • Stavebná pripravenosť pre miestnosti riadiaceho systému
 • Dokončenie hlavných káblových lávok na nejadrovej časti

1. štvrťrok

 • Inštalácia protipožiarneho systému v sklade čerstvého paliva.
 • Revízie a čistenia hlavných cirkulačných čerpadiel na treťom bloku.
 • Prevzatie nízkotlakového vzduchového systému.
 • Prevzatie distribučného systému demineralizovanej vody.

2. štvrťrok

 • Ukončenie kontrolnej montáže reaktora na treťom bloku.
 • Začali preplachy tepelného cyklu.
 • Dokončené funkčné skúšky rozvádzačov stredného napätia.
 • Inštalácia koľají pre zavážací stroj na štvrtom bloku.
 • Inštalácia impulzných potrubí v systéme rekombinácie vodíka.
 • Montáž nízkotlakových ohrievačov na strojovni tretieho bloku.
 • Dokončený preplach distribučného systému čistého kondenzátu.
 • Na štvrtom bloku sa tiež uskutočnil transport hlavných cirkulačných čerpadiel.

3. štvrťrok

 • Úspešné funkčné skúšky na treťom bloku: rozvodňa 110kV pre druhý a štvrtý blok, systém protipožiarnej ochrany a vzduchotechnická jednotka v miestnosti č. 1305
 • Vo viacerých miestnostiach hlavného výrobného bloku dokončili radiačný monitorovací systém.
 • Pozdĺžna etažérka tretieho bloku: maľovanie oceľových profilov, omietky, rozoberanie lešení, ťahanie káblov, obnovovanie prepážok
 • Priečna etažérka tretieho bloku: montáž potrubí a podpôr, inštalácia žľabov
 • Spúšťanie tretieho bloku: ukončenie skúšky a montážnych prác na reaktore a na zariadeniach betónovej šachty reaktora, odskúšanie 19 rozvádzačov vlastnej spotreby elektro, sprevádzkovanie ďalších detektorov elektronického protipožiarneho systému pre potreby oživovania vlastnej spotreby elektro
 • Štvrtý blok: montáž oceľových štruktúr pre vzduchotechniku
 • Dokončenosť: tretí blok: 93,7 %, štvrtý blok 79,2 %

4. štvrťrok

 • Dokončenie stanice na regeneráciu kyseliny boritej.
 • Dieselgenerátorová stanica tretieho bloku: inštalácia rozvádzačov, meracieho a budiaceho transformátora a káblových lávok
 • Spúšťanie tretieho bloku: funkčné skúšky 6 kV rozvádzačov, funkčné skúšky podružných a úsekových rozvádzačov
 • Strojovňa tretieho a štvrtého bloku: izolovanie potrubí, preplachy, kontrolovanie súladov, montáž potrubí s malým priemerom, ťahanie káblov, individuálne testy rozvádzačov, zapájanie spotrebičov
 • Repasia bazéna chladiacej veže.
 • Dokončenosť: tretí blok: 94,1%; štvrtý blok 80,7%
 • Izolácia nádrží systému rezervného napájania.
 • Postavenie a zváranie nehrdzavejúcej výstelky bazénu vyhoreného paliva na treťom bloku.
 • Dokončená montáž 36 000 nových kotviacich platní na treťom bloku.
 • Inštalácia systému demineralizovanej vody pre turbogenerátor TG41.
 • Konštrukčný test a hydroskúška nádrže superhavarijného napájania.
 • Stavba protilietadlových bariér.
 • Transport nového turbogenerátora TG32 na tretí blok.
 • Oživenie blokovej dozorne tretieho bloku. Jadrová časť vstúpila do fázy testovania a spúšťania. Začali sa individuálne skúšky systému kontroly a riadenia.
 • Inštalácia spoločného dieselgenerátora.
 • Slovenské elektrárne pod dohľadom Úradu jadrového dozoru SR overili špeciálne odborné schopnosti svojich zmenových inžinierov, vedúcich bloku a blokových operátorov. Verifikáciu je nutné vykonať rok pred začiatkom fyzikálneho spúšťania reaktorového bloku.
 • Na treťom bloku sme v reaktorovej sále dosiahli podmienky čistej montáže.
 • Ukončenie preberacích skúšok plnorozsahového simulátora 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce.
 • Začiatok funkčných skúšok rozvádzačov vysokého napätia (6 kV) na 3. bloku.
 • Dozorne 3. bloku (bloková dozorňa, núdzová dozorňa, spoločná dozorňa) pripravené na začatie spúšťacích činností.
 • Začiatok tréningu operátorov MO34 na plnorozsahovom simulátore; získanie licencie ÚJD SR pre školenie oprátorov na simulátore.
 • Predloženie "Predprevádzkovej bezpečnostnej správy" Úradu jadrového dozoru SR. Tento document je kľúčový pre oprávnenie na zavážanie paliva na 3. bloku.
 • Bloková dozorňa 3. bloku: vnútorná kabeláž nainštalovaná na 90 % (spolu 9000 káblov).
 • Jadrová časť 3. bloku: viac ako 90 % stavebná pripravenosť miestností jadrového ostrova viac potrebných pre spúšťanie. Ukončená miestnosť prístrojovej techniky (1 z 3) s impulznými rúrkami, priechodkami a držiakmi. Miestnosť je pripravená na inštaláciu prístrojov. Potrubie spracovania rádioaktívnych odpadov nainštalované.
 • Stavebné práce na sále reaktora ukončené, čo je prvým krokom k podmienkam sprísnenej čistej montáže, ktoré sú nevyhnutné pre montáž vnútroreaktorových častí.
 • Konvenčná časť 3. bloku: prvá fáza spúšťania 6 kV zberníc ukončená. Ukončená strojná montáž hlavných systémov (systémy technickej vody dôležitej a nedôležitej, hlavný parný systém, system napájacej vody, kondenzátu, vysoko a nízkotlakového vzduchu). Až 100 km hlavných kábelových lávok osadených (100 %).
 • Ku koncu roka 2014 bol 3. blok ukončený na 81% a 4. blok na 63%.
 • Stavebná pripravenosť kritických miestností jadrového ostrova 3. bloku.
 • Ukončené vykonávacie projekty kotviacich platničiek 3. bloku.
 • Začiatok montážnych činností v kritických miestnostiach jadrového ostrova.
 • Finálna montáž turbogenerátorov 3. bloku, uzatvorenie ložísk, inštalácia natáčadla turbíny, montáž izolácie.
 • Ukončenie montáže strojnej technológie na hlavnom parnom potrubí a systéme napájacej vody 3. bloku.
 • Indivduálne skúšky rozvádzačov nízkeho a stredného napätia na 3. bloku.
 • Oživenie elektrického napájania systému kontroly a riadenia elektrárne na 3. bloku.
 • Plnorozsahový simulátor:
  • Inštalácia a odskúšanie aplikačného softvéru;
  • Akceptačné skúšky na lokalite.
 • Repasia hermetických potrubných priechodiek na 3. aj 4. bloku.
 • Protipožiarny obklad a náter v budove pomocných prevádzok
 • Stavebná pripravenosť základov pre potrubný most
 • Drenáž betónovej podlahy v miestnosti A217
 • Preprava a montáž 7. časti bazénu vyhoreného paliva na 4. bloku
 • Montáž rozvodných skríň systému kontroly a riadenia
 • Zváranie nerezovej oblicovky podláh v miestnostiach A201/2, A301/2 na 4. bloku
 • Uzemňovacie činnosti – zalievanie podlahy – práce pod trojnožkami (podpory pre HCČ) primárneho okruhu na 4. bloku
 • Montáž prechodiek v šachte č. 1 na 4. bloku
 • Betonáž podlahy a zvislých prvkov vnútri ventilačného komína
 • Modernizácia hlavného cirkulačného čerpadla 3, 6
 • Repasia hlavného cirkulačného potrubia
 • Montáž diagnostického systému na parogenerátore č. 6
 • Zváranie podporného krúžku pod dnom koša aktívnej zóny
 • Montáž odpojiteľnej časti hlavného cirkulačného čerpadla 2 – 6
 • Zosilnenie trojnožiek na hlavných cirkulačných čerpadlách 1 - 6
 • Preprava rámov a čerpadiel sprchového a nízkotlakového havarijného doplňovacieho systému
 • Montáž vlnovcov
 • Prefuk parogenerátora č. 1
 • Uvedenie rezervného energetického 110kV zdroja do prevádzky
 • Betonáž postamentu 3. bloku
 • Montáž 400 kV elektrickej rozvodne
 • Sklad čerstvého paliva pripravený na montáž technologických zariadení
 • Ukončenie montáže všetkých štyroch parných turbín 3. a 4. bloku
 • Certifikát Bezpečný podnik pre závod SE-MO34
 • Repasie vnútorných stien ventilačného komína;
 • Repasie strechy budovy pomocných prevádzok;
 • Repasie kondenzačných nádrží na streche budovy pomocných prevádzok;
 • Seizmické zodolnenie budovy reaktora;
 • Seizmické zodolnenie vnútorných stien budovy pomocných prevádzok;
 • Repasie vnútorných stien spojovacieho mosta;
 • Inštalácia uzemňovacej siete ventilačného komína;
 • Stavebná pripravenosť núdzovej dozorne v budove simulátora;
 • Hydroskúšky bazénu vyhoreného paliva na 3. bloku (šachta č.1);
 • Osadenie strojných zariadení (hlavných cirkulačných čerpadiel);
 • Stavebná pripravenosť pre repasiu horného bloku reaktora;
 • Repasie hermetických a nehermetických zón v budove reaktora (3. a 4. blok); 
 • Základy potrubného mosta;
 • Repasie vonkajších stien budovy pomocných prevádzok;
 • Vnútorné seizmické zodolnenie spojovacieho mosta;
 • Rozvody protipožiarného potrubia v budove pomocných prevádzok;
 • Betonárske práce na postamente 3. bloku;
 • Ťažká betonáž postamentu 4. bloku;
 • Zodolnenie okolo šachty č. 1 na postamente 4. bloku;
 • Zetonárske práce okolo šachty reaktora na 3. bloku;
 • Montáž a zváranie hlavného cirkulačného čerpadla v boxe parogenerátora 3. bloku;
 • Transport a osadenie tlakovej nádoby reaktora na 4. bloku (2-3/12/2011);
 • Inštalácia prvej turbíny 3. bloku (12/2011).
 • Seizmické zodolnenie strechy budovy reaktora;
 • Seizmické zodolnenie vonkajších konštrukcií budovy reaktora;
 • Seizmické zodolnenie oceľových konštrukcií strojovne;
 • Montáž nového mostového žeriava na strojovni;
 • Repasie stolíc turbín;
 • Seizmické zodolnenie vnútorných oceľových konštrukcií budovy pomocných prevádzok;
 • Repasie parogenerátorov na 3. bloku;
 • Repasia 250 tonového žeriava na reaktorovej sále;
 • Zodolnenie cestnej komunikácie akoridorov kvôli preprave tlakovej nádoby reaktora;
 • Repasie pomocných konštrukcií potrebných pre transport tlakovej nádoby reaktora;
 • Repasie vonkajších stien ventilačného komína;
 • Repasie chladiacich veží;
 • Transport a osadenie tlakovej nádoby reaktora na 3. bloku (3-4/9/2010);
 • Repasie kotvacich konštrukcií parogenerátorov na 3. bloku;
 • Repasie barbotéra na 3. bloku;
 • Repasie vonkajších stien budovy reaktora;
 • Odstránenie starých separátorov a prehrievačov pary (3. blok);
 • Repasie hermetických prechodiek;
 • Počet miestností pripravených na inštaláciu technologického zariadenia:
  • 3. blok: 328 z celkového počtu 353;
  • 4. blok: 197 z celkového počtu 239.
 • Hlavné zmluvy pre jadrovú časť, zmluvy pre sekundárnu časť a hlavné zmluvy pre systém kontroly a riadenia boli podpísané a následne sa rozbehli práce;
 • Ukončenie mobilizačných práce dodávateľov (služby na stavenisku, kancelárie ...);
 • Hodnotenie existujúcich komponentov;
 • Repasie strechy reaktorovej sály;
 • Seizmické zodolnenie vonkajších stien budovy reaktora.
20000BC: Osídlenie človekom, nález kamennej sekery 20 000 BC
Osídlenie človekom, nález kamennej sekery
1 259 AD
Prvá písomné zmienka o obci Mohi
1 259 AD: Prvá písomné zmienka o obci Mohi
1 981: Začiatok výstavby atómových elektrární Mochovce – zemné práce 1 981
Začiatok výstavby atómových elektrární
Mochovce – zemné práce
1982
Začiatok výstavby 1. a 2. bloku AE Mochovce
 
  1987
Začiatok výstavby 3. a 4. bloku AE Mochovce
1990
Výmena systému kontroly a riadenia
 
  1991
Zastavenie stavebných prác
1996
Rozbeh stavebných prác na 1. a 2. bloku
 
Uvedenie 1. a 2. bloku AE Mochovce do prevádzky 1998
Uvedenie 1. bloku do prevádzky

2000
Uvedenie 2. bloku do prevádzky
2006
Enel získal 66 % Slovenských elektrární
 
  2008
Zvýšenie výkonu 1. a 2. bloku na 107%
Začiatok dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce

Hlavní dodávatelia

Stavebné práce: Inžinierske stavby Košice

Mechanické systémy: Škoda JS, ENSECO, VUJE

Elektrické systémy a prístroje: PPA

Systém kontroly a riadenia: Areva / Siemens

Ostatní dodávatelia: ASE, Rolls-Royce, GSE

Stavebné práce: ZIPP

Mechanické systémy: Škoda Power, Modrany Power

Elektrické systémy a prístroje: ČKD, PPA, Energo & Schneider, Brush SEM, Techimp