Prihláška do súťaže

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Elektronickú prihlášku je možné odoslať do 28. júla 2019. V prípade rigoróznych prác je uzávierka posunutá do 2. septembra 2019.

Študenti sa do súťaže prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky do 28. júla, resp. pri rigoróznych prácach do 2. septembra 2019. Súčasťou prihlášky sú tieto dokumenty v uložené v pdf formáte:

  • záverečná práca,
  • posudok vedúceho práce,
  • posudok oponenta práce,
  • potvrdenie garanta doktorandského štúdia o odovzdaní rigoróznej práce (len v prípade dizertačných prác).

Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie najlepšiu bakalársku prácu, diplomovú a dizertačnú prácu.

Výsledky svojich záverečných prác budú prezentovať počas podujatia Deň kariéry, ktoré sa bude konať v novembri 2019 v informačnom a vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach.

* Udelenie súhlasu

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k vyhodnoteniu, udeleniu a propagácii ocenenia; Po skončení účelu spracovania budú tieto údaje vymazané. V prípade, ak ste súhlasili s ich ponechaním pre možné budúce oslovenie za účelom ponuky pracovného miesta u prevádzkovateľa, budú tieto údaje vymazané po uplynutí jedného roka od poskytnutia súhlasu.

Prevádzkovateľ je oprávnený zhotoviť dodatočný materiál dokumentujúci odovzdávanie ocenenia, pričom tento bude použitý výlučne na účel propagácie ocenenia. Prevádzkovateľ sa pritom zaväzuje rešpektovať práva a slobody dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.