Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a sektory 1-2 EMO/EBO

Školenia pre výkon prác na stavbe MO34 (sektory 1-6) a zároveň aj do sektorov 1-2 EBO/EMO.

Školenia realizuje externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.

 • Základné (vstupné) školenie (pre nových pracovníkov) do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO
 • Podmienky na prihlasovanie a účasť pracovníkov na vstupné školenia zostávajú nezmenené.

  • školenia majú teoretickú časť v trvaní 1 deň – bezplatne.
  • školenia sa realizujú v školiacich priestoroch MO34 ( budova 11- 643/007 šatne a umývarne 2 ) v utorok a štvrtok v slovenskom, a v stredu anglickom jazyku v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.

  • Periodické školenie do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO

  Od 1. júla 2019 je zavedená zmena v prihlasovaní a realizácii periodických školení:

  • Vyplnenú žiadosť (túto prihlasovaciu tabuľku) o zaradenie pracovníka na periodické školenie zašle poverený zamestnanec externej dodávateľskej organizácie, v elektronickej forme (nie sken) e-mailom na adresu skolenia@kontrolspol.sk, na základe čoho mu budú spätne zaslané prihlasovacie údaje pre dotknutého pracovníka do aplikácie elearning.kontrolspol.sk.
  • Periodické školenie do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO pozostáva zo štúdia, ktoré prebieha on-line (štúdium cez počítač) na stránke elearning.kontrolspol.sk. Po preštudovaní školiacich materiálov a úspešnom absolvovaní informačnej skúšky (30 otázok / 80% úspešnosť), sa pracovníkovi sprístupní možnosť zaregistrovať sa na overenie vedomostí realizované v školiacich priestoroch SEMO 34 písomným testovaním.
  • Overenie vedomostí z periodických školení sa realizuje v pondelok v slovenskom jazyku a v stredu v slovenčine aj angličtine podľa rozvrhu – písomným testovaním v školiacich priestoroch SEMO 34 (budova 11-643/007 šatne a umývarne 2).

  KONTROLSPOL, s.r.o., vydá úspešným účastníkom školení osvedčenie s potvrdením absolvovania školenia. Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-2 EBO/EMO.