Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a sektory 1-2 EMO/EBO

Základné (vstupné) a periodické (opakované) školenia pre výkon prác na stavbe MO34 (sektory 1-6) a zároveň aj do sektorov 1-2 EBO/EMO. 

Školenia realizuje externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.

  • Vyplnenú žiadosť (túto prihlasovaciu tabuľku) o zaradenie pracovníka na školenie (základné aj periodické) zašle poverený zamestnanec externej dodávateľskej organizácii, v elektronickej forme (nie scan) e-mailom na adresu skolenia@kontrolspol.sk, na základe čoho mu budú spätne zaslané prihlasovacie údaje pre dotknutého pracovníka do aplikácie elearning.kontrolspol.sk.
  • Školenie do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO pozostáva zo štúdia a overenia vedomostí, ktoré prebieha on-line (štúdium cez počítač) na stránke elearning.kontrolspol.sk. Po preštudovaní školiacich materiálov a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky (30 otázok / min. 80% úspešnosť), sa pracovník prihlási cez portál elearning.kontrolspol.sk na niektorý z voľných termínov písomného preskúšania. Termíny preskúšania budú zverejnené na dva týždne dopredu a realizovať sa budú v dňoch PONDELOK a STREDA.
  • V prípade nemožnosti zúčastniť sa termínu, na ktorý sa pracovník prihlásil, žiadame  o zrušenie rezervácie a uvoľnenie miesta pre iného pracovníka.

Písomné preskúšanie bude pozostávať z 20-otázkového testu. Po jeho úspešnom absolvovaní (min. 15 správnych odpovedí), školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o. vystaví a odovzdá pracovníkovi osvedčenie o absolvovaní školenia. Toto osvedčenie pracovník zanesie svojmu zamestnávateľovi, resp. na pracovisko Vstupov SE-MO34 na ďalšie zaevidovanie.