Štipendiá

Po splnení podmienok môžete získať jednorazové štipendium až do výšky 900 eur!

Získaj štipendium od Slovenských elektrární

Udelenie štipendia od Slovenských elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na vybranú tému. Práca musí byť odovzdaná v dohotnutom termíne a v požadovanej kvalite.

Podmienkou pre získanie štipendia je tiež absolvovanie stáže na odbornom útvare, ktorého sa dotýka téma rozobratá v záverečnej práci.

S cieľom zabezpečiť finančnú podporu pre váš ďalší rozvoj (účasť na konferenciách, exkurziách, a podobne), podporíme aj vašu katedru sumou 500 €.

 

Kontakt: studenti@seas.sk