Stratégia

StratégiaUdržateľnosť je súčasťou DNA Slovenských elektrární, je podnetom pre prijímanie rozhodnutí, ako aj identifikáciu inovatívnych obchodných riešení.

Slovenské elektrárne definujú trvalo udržateľný rozvoj ako schopnosť spoločnosti prosperovať v konkurenčnom a neustále sa meniacom globálnom obchodnom prostredí prostredníctvom predvídania a riadenia súčasných a budúcich hospodárskych, environmentálnych a spoločenských príležitostí a rizík s dôrazom na kvalitu, inovácie a produktivitu s cieľom vytvoriť konkurenčnú výhodu a dlhodobú hodnotu.

Udržateľnosť pre Slovenské elektrárne neznamená len zaznamenávanie toho, čím sme boli ako obchodný podnik prínosnými pre spoločnosť. Udržateľnosť pre nás znamená aj pozeranie sa vpred, plánovanie, čo môže podnik urobiť, aby ďalej rástol a zaistil si budúcnosť. To je dôvodom, prečo sme vyvinuli model udržateľnosti, ktorý má za cieľ vytvárať hodnoty pre všetky naše zainteresované strani.

Udržateľnosť ako obchodný model

Integrácia do obchodných procesov, podpora inovácií a nových obchodných riešení prispievajúcich k znižovaniu dopadov na životné prostredie, hlbšia podpora pre komunity a budúce generácie.

Udržateľnosť ako súčasť dialógu so zainteresovanými stranami

Aktívna spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami, ktorá vytvára dlhodobé vzájomné vzťahy a dôveru. Očakávania zainteresovaných strán sú podnetmi pre obchod a jeho ďalšiu budúcnosť.

Udržateľnosť ako firemná filantropia

Prínos pre komunitu, podpora životného prostredia, kultúrneho dedičstva, budúcich generácií, spoločenských skupín, s cieľom posilniť prosperitu krajiny a jej rozvoj v budúcnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho modelu udržateľnosti je venovanie sa životnému prostrediu: Trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia pre nás znamená prijímanie zodpovedných rozhodnutí, ktoré znížia potenciálny negatívny dopad na životné prostredie. Zaoberá sa vývojom postupov, ktoré povedú k tomu, že sa podniky stanú v budúcnosti plne udržateľné.

Udržateľnosť kráča ruka v ruke so stratégiou spoločnosti, ktorá prijíma rozhodnutia napomáhajúce jeho reálnemu využitiu.

Stratégia udržateľnosti

Udržateľnosť je   zakotvená v našej vízii misii. Tak tiež je začlenená do cieľov zámerov spoločnosti. Ako súčasť nášho obchodného plánu je udržateľnosť priebežne monitorovaná v prevádzke. To, že vieme byť udržateľní, je pre nás symbolom úspechuvedúceho postavenia, čo je aj dôvodom, prečo je udržateľnnosť neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry, od vrcholového manažmentu až po zamestnancov, či už na prevádzkach alebo v kanceláriach.

Udržateľnosť je o budúcnosti, ktorá sa pre nás začína už dnes naším najpevnejším záväzkom.