Vstupné školenia pre externé organizácie

Na tomto mieste sa dozviete všetko o školeniach pre externé organizácie (dodávatelia, nezávislí pozorovatelia - misie, dozorné a kontrolné orgány, študenti a iné skupiny), ktoré sú potrebné pre vstup a výkon činností v jadrových elektrárňach Slovenských elektrární, a.s., najmä spôsob ich organizácie a realizácie.

  • Základným predpokladom pre vstup do jadrovej elektrárne, samostatný pohyb v nej a výkon vašej činnosti je absolvovanie vstupného školenia. V závislosti od činnosti a sektorov, v ktorých bude táto činnosť vykonávaná, absolvujú zamestnanci externých organizácií rôzne typy školení a prípravy.
  • Zaradenie zamestnancov externých organizácií do príslušnej resp. správnej prípravy prerokuje s externou organizáciou zamestnanec útvaru Slovenských elektrární (SE) zodpovedný za vecnú stránku dodávky – zmluvy (manažér zmluvy), alebo zamestnanec útvaru prípravy personálu ľubovoľnej jadrovej elektrárne (JE).

Podrobnejšie informácie k jednotlivým typom školení sú popísané v príslušných záložkách, ktoré sú na výber v ľavom menu.

Dôležité

Bývalým zamestnancom Slovenských elektrární, a.s., s odbornou spôsobilosťou I. až VI. kategórie základnej prípravy, ktorí vstupujú do priestorov jadrových elektrární ako zamestnanci externej organizácie, je možné uznať ich posledné absolvované školenie o bezpečnosti vykonané v jadrových elektrárňach, maximálne však do doby vypršania termínu platnosti tohto školenia.

Útvar Príprava personálu jadrových elektrární (PP JE) vydá pracovníkovi príslušné Osvedčenie.

E-LEARNING

Školenia potrebné pre vstup do lokalít a výkon činností v lokalitách SE – EMO, EBO, ako aj skúšky pre získanie, resp. obnovenie vstupu do lokalít SE – EMO, EBO, prebiehajú formou e-learningu, teda štúdia a testovana cez počítač. V aplikácii Slovenských elektrární sú pre Vás dostupné kurzy pre štúdium a testovanie. Každý zamestnanec externej organizácie bude mať na základe doručenej žiadosti o vytvorenie konta vytvorený vstup do tejto aplikácie.

Žiadosť o vytvorenie konta si stiahnite tu.

Upozornenie: Štúdium a testovanie sú zhodné pre obe lokality jadrových elektrární – Bohunice, Mochovce 1 a 2. Takto získaný vstup platí do príslušných sektorov uvedených lokalít.

Štúdium bude prebiehať cez internet – počítač (osobný počítač zamestnanca, resp. počítač jeho zamestnávateľa). Aplikácia automaticky sleduje rozsah absolvovaného štúdia, ako aj výsledok cvičného „Záverečného testu“. Pre prihlásenie sa na riadne overenie vedomostí v e-TESTe je preto potrebné preštudovať povinný obsah všetkých kapitol a absolvovať cvičný test (s výsledkom min. 80%).

Pre prihlásenie do aplikácie a štúdium postupujte podľa tohto návodu.

Testovanie bude prebiehať v priestoroch Slovenských elektrární, na počítačoch Slovenských elektrární, pod dohľadom. Konkrétny termín a miesto konania si vyberiete priamo v aplikácii Slovenských elektrární. Na testovanie si musí každý účastník priniesť prihlasovacie meno a heslo do aplikácie.

V prípade, že účastník splnil podmienky štúdia, ale príde na testovanie bez predchádzajúceho prihlásenia sa, Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo určiť termín testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.

Pre výber termínu testovania v aplikácii postupujte podľa tohto návodu.

Rozdelenie sektorov jadrových elektrární

  1. Strážený priestor – vonkajšie priestranstvo a budovy mimo výrobného bloku.
  2. Chránený priestor – vonkajšie priestranstvo aj budovy výrobného bloku zvonku.
  3. Strojovňa a technologické objekty
  4. Kontrolované pásmo
  5. Reaktorová sála
  6. Bloková dozorňa