Životné prostredie

Čierny VáhSlovenské elektrárne, a.s., si v plnej miere uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia.

Prostredníctvom prednostného prevádzkovania jadrových a vodných zdrojov a plnením záväzkov Integrovanej politiky, ktorej súčasťou je aj systém manažérstva ochrany životného prostredia, prispieva spoločnosť k zlepšovaniu kvality ovzdušia, k zmierňovaniu klimatických zmien a trvalo udržateľnému rozvoju.

V súlade s etickým kódexom, princípmi spoločenskej zodpovednosti a prostredníctvom techník neustáleho zlepšovania sa všetci zamestnanci aktívne podieľajú na minimalizácií vplyvov jednotlivých prevádzok na životné prostredie.